Šta je Destination Sarajevo Partners Club?

Šta je Destination Sarajevo Partners Club?

Destination Sarajevo Partners Club kreiran je za one koji dugoročno žele investirati u prepoznatljivost i reputaciju destinacije Sarajevo. Sa druge strane, beneficije za same partnere su višestruke. Popularnija destinacija privlači više turista, koji troše više novaca, utiču na atraktivnost partnera na širem tržištu, te potiču partnere da budu kreativni, inovativni i orijentisani na zadovoljavanje potreba tržišta.

 • Ko smo mi?

  Pilot izdanja mjesečnog, štampanog vodiča kroz Sarajevo - Sarajevo Navigator objavljena su u julu i avgustu 2006. godine, a redovno publikovanje dvojezičnog, besplatnog vodiča za posjetitelje destinacije Sarajevo startalo je u aprilu 2007. godine.

  Potom su pokrenuti www.sonar.ba, m.sonar.ba, polugodišnji vodič Sarajevo Map, godišnji vodič Destination Sarajevo, ali i realizirani brojni projekti koji su imali za cilj upotpunjavanje i promociju ponude destinacije Sarajevo.

  Danas je Fondacija Sarajevo Navigator Destinacijska marketing organizacija (DMO), koja realizira niz aktivnosti na domaćem i međunarodnom tržištu kako bi što bolje prezentirala turističku ponudu destinacije Sarajevo.

  Sa ciljem što kvalitetnije promocije destinacije Sarajevo i ponude naših partnera razvili smo novu, interaktivnu marketinšku destinacijsku platformu, u koju su dobrodošle sve društvene institucije, domaće i međunarodne kompanije, turističke organizacije...

  Kroz svakodnevnu komunikaciju i saradnju sa subjektima koji su direktno ili indirektno vezani uz turistički sektor, ali i samim turistima, stekli smo veliko iskustvo i na bh. tržištu realizovali projekte čijeg kvaliteta se ne bi postidjele ni mnogo organizovanije svjetske turističke destinacije.

 • Šta želimo postići?

  S obzirom da teritorija destinacije Sarajevo obuhvata dijelove dva entiteta, te da ne postoji državno ili međuentitetsko tijelo koje bi se bavilo planskom i aktivnom promocijom onoga što za ponuditi ima destinacija Sarajevo, Sarajevo Navigator kao DMO planira objediniti sve relevantne faktore koji čine turističku ponudu destinacije Sarajevo. Nakon sabiranja svega onoga što Sarajevo posjetiteljima ima za ponuditi, plan nam je da na domaćem i međunarodnom tržištu aktivno prezentiramo destinaciju Sarajevo, koja u narednom periodu ima šansu da postane jedna od najprivlačnijih turističkih destinacija u Evropi.

  Kao korak na putu ka tom cilju Sarajevo Navigator je, uz podršku partnera - Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Turističke organizacije Istočno Sarajevo, te brojnih drugih za razvoj destinacije Sarajevo relevantnih institucija, početkom 2014. godine kreirao vizuelni identitet turističke destinacije Sarajevo, a potom i web portal destinacije Sarajevo. Portal, koji je dostupan na dvije adrese - www.destinationsarajevo.com i www.sarajevo.travel, načinjen je po najnovijim svjetskim standardima u oblastima web designa i web programiranja, pa je sasvim sigurno kako u ovom trenutku predstavlja jedan od najboljih destinacijskih web projekata u ovom dijelu svijeta.

  Realizacija interne i eksterne promotivne kampanje Osjeti / Feel Sarajevo putem društvenih medija i drugih internet kanala, te kreacija aplikacija za mobilne telefone realizovana u prvoj polovini 2015. godine također su bili veoma bitni koraci ka uspješnoj promociji ponude jedne turističke destinacije.

 • Zbog čega model partnerstva?

  Pojedinačne kvalitete neophodno je ujediniti na putu ka zajedničkom cilju – predstavljanju Sarajeva kao atraktivne turističke destinacije, koju vrijedi posjetiti. Sarajevo Navigator kreirao je plan kontinuirane promocije destinacije Sarajevo tokom narednih godina, a partneri će sa simboličnom finansijskom podrškom dati vlastiti doprinos kontinuiranoj realizaciji planiranih aktivnosti i direktno učestvovati u promociji ponude destinacije, ali i sopstvene ponude.

  U svijetu savremenog turizma, u kojem se trendovi putovanja ubrzano mijenjaju i umjesto dugačkih odmora na jednom mjestu sve više idu u korist kratkih putovanja od kojih turisti traže brzi bijeg od svakodnevnice kroz obogaćivanje novim životnim iskustvima (tzv. citybreak), destinacija Sarajevo može itekako pronaći svoje mjesto.

  Proizvod jedne destinacije snažan je onoliko koliko su snažni svi njegovi glavni faktori i stoga je veoma bitno da u razvoju i promociji ponude učestvuje što veći broj kvalitetnih domaćih turističkih i sa turizmom povezanih subjekata.

  Sarajevo Navigator putem partnerskog modela djeluje kao produžena ruka glavnih stakeholdera destinacije Sarajevo i na pravi način predstavlja zajedničke i pojedinačne kvalitete svih svojih partnera.

  Cilj je jasan! Sarajevo kao destinacija ima ogroman potencijal, a Sarajevo Navigator ima viziju kako taj potencijal predstaviti na ciljanim tržištima i pretvoriti ga u realne rezultate u narednim godinama. Uspjeh ovog pristupa zavisi samo od širine naše partnerske mreže, te od podrške koju će nam naši partneri pružiti na putu ka ostvarenju našeg zajedničkog cilja – što bolje i što sveobuhvatnije promocije destinacije Sarajevo.