Sarajevo na UNESCO-voj listi kreativnih gradova

Među 66 novih svjetskih gradova upisanih na UNESCO-vu listu kreativnih gradova, nalazi se i Sarajevo, koje je prepoznato u oblasti filma.

31.10.2019.

Ovom statusu naročit doprinos daje Sarajevo Film Festival, a kao "gradovi filma" na listu su upisani i Valladolid (Španija), Potsdam (Njemačka), Mumbai (Indija) i Wellington (Novi Zeland).

UNESCO-vi kreativni gradovi daju konkretan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja kroz inovativno razmišljanje i djelovanje i kroz svoje opredjeljenje se zalažu za akcije koje su direktno u korist zajednica na gradskom nivou.

Mreža kreativnih gradova UNESCO-a danas ima ukupno 246 gradova, a od gradova iz regiona na listu je upisano Vranje iz Srbije zbog doprinosa u muzici.

Cilj je da gradovi koji dolaze sa svih kontinenata rade na zajedničkoj misiji - stavljanju u fokus svojih urbanističkih razvojnih planova kreativnosti i kreativne ekonomije.